கணிப்புகள்

2024 - 2028 - 5 ஆண்டு ஜாதகம்

(ராசி, கிரக பரிகாரங்களுடன்)

400

199

Order Now

உங்களது வாழ்க்கை

பயணத்தைக் கணிக்க

999

299

Order Now

உங்கள் குழந்தையின்

ஜாதகத்தை கணிக்க

400

199

Order Now

செல்வ ஜாதகத்தை

கணிக்க

350

199

Order Now

திருமண ஜாதகம்

கணிக்க

300

199

Order Now

உங்கள் ஜாதகத்தை

கணிக்க

100

30

Order Now

திருமண பொருத்தம்

கணிக்க (PRO - விரிவாக)

200

99

Order Now

Popular Searches

வாழ்க்கை ஜாதகம் | 5 ஆண்டு ஜாதகம் | செல்வ ஜாதகம் | திருமண ஜாதகம் | திருமண பொருத்தம் (விரிவாக) | ஒரு பக்க ஜாதகம் | குழந்தை ஜாதகம்