தமிழ் புத்தாண்டு பெயர்கள்
வருடம்
தமிழ்
பெயர்
வடமொழி
பெயர்
பெயர்
ஆங்கிலத்தில்
1987–1988
நற்றோன்றல்
பிரபவ
Prabhava
1988–1989
உயர்தோன்றல்
விபவ
Vibhava
1989–1990
வெள்ளொளி
சுக்ல
Sukla
1990–1991
பேருவகை
பிரமோதூத
Pramodoota
1991–1992
மக்கட்செல்வம்
பிரசோற்பத்தி
Prachorpathi
1992–1993
அயல்முனி
ஆங்கீரச
Aangirasa
1993–1994
திருமுகம்
ஸ்ரீமுக
Srimukha
1994–1995
தோற்றம்
பவ
Bhava
1995–1996
இளமை
யுவ
Yuva
1996–1997
மாழை
தாது
Dhaatu
1997–1998
ஈச்சுரம்
ஈஸ்வர
Eesvara
1998–1999
கூலவளம்
வெகுதானிய
Bahudhanya
1999–2000
முன்மை
பிரமாதி
Pramathi
2000-2001
நேர்நிரல்
விக்கிரம
Vikrama
2001-2002
விளைபயன்
விஷு
Vishu
2002-2003
ஓவியக்கதிர்
சித்திரபானு
Chitrabaanu
2003-2004
நற்கதிர்
சுபானு
Subhaanu
2004-2005
தாங்கெழில்
தாரண
Dhaarana
2005-2006
நிலவரையன்
பார்த்திப
Paarthiba
2006-2007
விரிமாண்பு
விய
Viya
2007-2008
முற்றறிவு
சர்வசித்து
Sarvajith
2008-2009
முழுநிறைவு
சர்வதாரி
Sarvadhari
2009-2010
தீர்பகை
விரோதி
Virodhi
2010-2011
வளமாற்றம்
விக்ருதி
Vikruthi
2011-2012
செய்நேர்த்தி
கர
Kara
2012-2013
நற்குழவி
நந்தன
Nandhana
2013-2014
உயர்வாகை
விஜய
Vijaya
2014-2015
வாகை
ஜய
Jaya
2015-2016
காதன்மை
மன்மத
Manmatha
2016-2017
வெம்முகம்
துன்முகி
Dhunmuki
2017-2018
பொற்றடை
ஹேவிளம்பி
Hevilambi
2018-2019
அட்டி
விளம்பி
Vilambi
2019-2020
எழில்மாறல்
விகாரி
Vikari
2020-2021
வீறியெழல்
சார்வரி
Sarvari
2021-2022
கீழறை
பிலவ
Plava
2022-2023
நற்செய்கை
சுபகிருது
Subakrith
2023-2024
மங்கலம்
சோபகிருது
Sobakrith
2024-2025
பகைக்கேடு
குரோதி
Krodhi
2025-2026
உலகநிறைவு
விசுவாசுவ
Visuvaasuva
2026-2027
அருட்டோற்றம்
பரபாவ
Parabhaava
2027-2028
நச்சுப்புழை
பிலவங்க
Plavanga
2028-2029
பிணைவிரகு
கீலக
Keelaka
2029-2030
அழகு
சௌமிய
Saumya
2030-2031
பொதுநிலை
சாதாரண
Sadharana
2031-2032
இகல்வீறு
விரோதகிருது
Virodhikrithu
2032-2033
கழிவிரக்கம்
பரிதாபி
Paridhaabi
2033-2034
நற்றலைமை
பிரமாதீச
Pramaadhisa
2034-2035
பெருமகிழ்ச்சி
ஆனந்த
Aanandha
2035-2036
பெருமறம்
ராட்சச
Rakshasa
2036-2037
தாமரை
நள
Nala
2037-2038
பொன்மை
பிங்கள
Pingala
2038-2039
கருமைவீச்சு
காளயுக்தி
Kalayukthi
2039-2040
முன்னியமுடிதல்
சித்தார்த்தி
Siddharthi
2040-2041
அழலி
ரௌத்திரி
Raudhri
2041-2042
கொடுமதி
துன்மதி
Dunmathi
2042-2043
பேரிகை
துந்துபி
Dhundubhi
2043-2044
ஒடுங்கி
ருத்ரோத்காரி
Rudhrodhgaari
2044-2045
செம்மை
ரக்தாட்சி
Raktakshi
2045-2046
எதிரேற்றம்
குரோதன
Krodhana
2046-2047
வளங்கலன்
அட்சய
Akshaya


omtamilcalender