திருமணஜாதகம்கணிக்க

Price:300
OfferPrice:199

Numberofpages:
Morethan4pagesinthisreport

Typeofformat:
PDFreportdelivery(SoftCopy)

மாதிரிPDF

மாதிரிPDF

விளக்கம்

உங்களதுபிறந்தநேரம்,தேதி,மற்றும்இடத்தின்விபரங்களைஅளித்தாலே,உங்களதுஜாதகப்படி

எப்போதுதிருமணம்நடைபெறவாய்ப்புஉள்ளன.

எந்தவயதில்திருமணம்நிகழும்,

உங்கள்வருங்காலகணவர்அல்லதுமனைவியின்சுபாவம்எப்படிஇருக்கும்?

செவ்வாய்தோஷம்உள்ளதா?இல்லையா?

இராகுகேதுதோஷம்உள்ளதா?இல்லையா?

அதற்கானபரிகாரங்கள்

போன்றபலவிபரங்கள்அடங்கியஜாதகப்பலனைஎளிமையாகபெற்றுக்கொள்ளலாம்.

குறிப்பு:ஜாதகத்தைகட்டணம்செலுத்திஇரண்டுநாட்களில்,பி.டி.எப்(PDF)வடிவில்,MYORDERSபகுதியில்பதிவிறக்கம்செய்துகொள்ளலாம்.

59வயதிற்குஉட்பட்டவர்கள்மட்டுமேஜாதகம்பெறமுடியும்என்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது.

ஆர்டர்செய்வதில்சந்தேகம்இருப்பின்தொடர்புகொள்ள:+919025809914

Most Popular Products

திருமண பொருத்தம்

கணிக்க (PRO - விரிவாக)

200

99

Order Now

திருமண பொருத்தம்

கணிக்க (PRO - விரிவாக)

200

99

Order Now

Popular Searches

வாழ்க்கை ஜாதகம் | 5 ஆண்டு ஜாதகம் | செல்வ ஜாதகம் | திருமண பொருத்தம் (விரிவாக) | ஒரு பக்க ஜாதகம் | குழந்தை ஜாதகம் | செல்வ ஜாதகம் | வாழ்நாள் ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிட ஆலோசனை | செல்வ ஜாதகம் + 5 ஆண்டு ஜாதகம் | 5 ஆண்டு ஜாதகம்