ஜனவரி

14 சனி மாலை 03:19 முதல் 15 ஞாயிறு மாலை 03:02 வரை


28 சனி மாலை 03:13 முதல் 29 ஞாயிறு பிற்பகல் 02:52 வரை


பிப்ரவரி

13 திங்கள் அதிகாலை 05:46 முதல் 14 செவ்வாய் அதிகாலை 04:35 வரை


27 திங்கள் அதிகாலை 05:56 முதல் 28 செவ்வாய் காலை 06:52 வரை


மார்ச்

14 செவ்வாய் மாலை 05:24 முதல் 15 புதன் மாலை 03:24 வரை


28 செவ்வாய் இரவு 10:13 முதல் 29 புதன் இரவு 11:48 வரை


ஏப்ரல்

13 வியாழன் நள்ளிரவு 02:51 முதல் 14 வெள்ளி நள்ளிரவு 12:30 வரை


27 வியாழன் மாலை 02:47 முதல் 28 வெள்ளி மாலை 04:45 வரை


மே

12 வெள்ளி காலை 10:51 முதல் 13 சனி காலை 08:22 வரை


27 சனி காலை 06:58 முதல் 28 ஞாயிறு காலை 08:46 வரை


ஜூன்

10 சனி இரவு 06:10 முதல் 11 ஞாயிறு மாலை 03:58 வரை


25 ஞாயிறு இரவு 10:02 முதல் 26 திங்கள் இரவு 11:07 வரை


ஜூலை

10 திங்கள் நள்ளிரவு 01:49 முதல் 11 செவ்வாய் நள்ளிரவு 12:06 வரை


25 செவ்வாய் காலை 11:25 முதல் 26 புதன் காலை 11:35 வரை


ஆகஸ்ட்

08 செவ்வாய் காலை 10:31 முதல் 09 புதன் காலை 09:33 வரை


23 புதன் இரவு 11:10 முதல் 24 வியாழன் இரவு 10:23 வரை


செப்டம்பர்

06 புதன் இரவு 09:14 முதல் 07 வியாழன் இரவு 09:14 வரை


22 வெள்ளி காலை 09:43 முதல் 23 சனி காலை 08:10 வரை


அக்டோபர்

06 வெள்ளி காலை 10:41 முதல் 07 சனி காலை 11:43 வரை


21 சனி இரவு 07:42 முதல் 22 ஞாயிறு மாலை 05:36 வரை


நவம்பர்

05 ஞாயிறு அதிகாலை 03:14 முதல் 06 திங்கள் அதிகாலை 05:05 வரை


20 திங்கள் அதிகாலை 04:07 முதல் 21 செவ்வாய் அதிகாலை 03:33 வரை


டிசம்பர்

04 திங்கள் இரவு 10:16 முதல் 06 புதன் நள்ளிரவு 12:21 வரை


19 செவ்வாய் மாலை 04:17 முதல் 20 புதன் பிற்பகல் 01:59 வரை

ஜனவரி

15 ஞாயிறு மாலை 03:03 முதல் 16 திங்கள் பிற்பகல் 02:24 வரை


29 ஞாயிறு பிற்பகல் 02:53 முதல் 30 திங்கள் மாலை 03:06 வரை


பிப்ரவரி

14 செவ்வாய் அதிகாலை 04:36 முதல் 15 புதன் நள்ளிரவு 03:00 வரை


பிப்ரவரி - மார்ச்

28 செவ்வாய் காலை 06:53 முதல் 01 புதன் காலை 08:03 வரை


மார்ச்

15 புதன் மாலை 03:25 முதல் 16 வியாழன் பிற்பகல் 01:21 வரை


29 புதன் இரவு 11:49 முதல் 31 வெள்ளி நள்ளிரவு 01:40 வரை


ஏப்ரல்

14 வெள்ளி நள்ளிரவு 12:31 முதல் 14 வெள்ளி இரவு 10:02 வரை


28 வெள்ளி மாலை 04:46 முதல் 29 சனி இரவு 06:44 வரை


மே

13 சனி காலை 08:23 முதல் 14 ஞாயிறு காலை 06:01 வரை


28 ஞாயிறு காலை 08:47 முதல் 29 திங்கள் காலை 10:14 வரை


ஜூன்

11 ஞாயிறு மாலை 03:59 முதல் 12 திங்கள் பிற்பகல் 01:59 வரை


26 திங்கள் இரவு 11:08 முதல் 27 செவ்வாய் இரவு 11:46 வரை


ஜூலை

11 செவ்வாய் நள்ளிரவு 12:07 முதல் 11 செவ்வாய் இரவு 10:45 வரை


26 புதன் காலை 11:36 முதல் 27 வியாழன் காலை 11:14 வரை


ஆகஸ்ட்

09 புதன் காலை 09:34 முதல் 10 வியாழன் காலை 09:04 வரை


24 வியாழன் இரவு 10:24 முதல் 25 வெள்ளி இரவு 09:09 வரை


செப்டம்பர்

07 வியாழன் இரவு 09:15 முதல் 08 வெள்ளி இரவு 09:47 வரை


23 சனி காலை 08:11 முதல் 24 ஞாயிறு காலை 06:10 வரை


அக்டோபர்

07 சனி காலை 11:44 முதல் 08 ஞாயிறு பிற்பகல் 01:12 வரை


22 ஞாயிறு மாலை 05:37 முதல் 23 திங்கள் பிற்பகல் 03:21 வரை


நவம்பர்

06 திங்கள் அதிகாலை 05:06 முதல் 07 செவ்வாய் காலை 07:12 வரை


21 செவ்வாய் அதிகாலை 03:34 முதல் 22 புதன் நள்ளிரவு 01:11 வரை


டிசம்பர்

06 புதன் நள்ளிரவு 12:22 முதல் 07 வியாழன் நள்ளிரவு 02:23 வரை


20 புதன் பிற்பகல் 02:00 முதல் 21 வியாழன் காலை 11:53 வரை

15 ஜனவரி, ஞாயிறு - 01 தை


16 ஜனவரி, திங்கள் - 02 தை


17 ஜனவரி, செவ்வாய் - 03 தை


25 ஜனவரி, புதன் - 11 தை


31 ஜனவரி, செவ்வாய் - 17 தை


27 பிப்ரவரி, செவ்வாய் - 15 மாசி


28 பிப்ரவரி, புதன் - 16 மாசி


29 பிப்ரவரி, வியாழன் - 17 மாசி


19 மார்ச், செவ்வாய் - 06 பங்குனி


28 மார்ச், வியாழன் - 15 பங்குனி


1 ஏப்ரல், திங்கள் - 19 பங்குனி


19 ஏப்ரல், வெள்ளி - 06 சித்திரை


28 ஏப்ரல், ஞாயிறு - 15 சித்திரை


21 மே, செவ்வாய் - 08 வைகாசி


30 மே, வியாழன் - 17 வைகாசி


31 மே, வெள்ளி - 18 வைகாசி


15 ஜூன், சனி - 01 ஆனி


20 ஜூன், வியாழன் - 06 ஆனி


18 ஜூலை, வியாழன் - 02 ஆடி


26 ஜூலை, வெள்ளி - 10 ஆடி


5 ஆகஸ்ட், திங்கள் - 20 ஆடி


18 ஆகஸ்ட், ஞாயிறு - 02 ஆவணி


13 செப்டம்பர், வெள்ளி - 28 ஆவணி


2 அக்டோபர், புதன் - 16 புரட்டாசி


15 அக்டோபர், செவ்வாய் - 29 புரட்டாசி


22 அக்டோபர், செவ்வாய் - 05 ஐப்பசி


5 நவம்பர், செவ்வாய் - 19 ஐப்பசி


16 நவம்பர், சனி - 01 கார்த்திகை


18 நவம்பர், திங்கள் - 03 கார்த்திகை


2 டிசம்பர், திங்கள் - 17 கார்த்திகை


21 டிசம்பர், சனி - 06 மார்கழி


24 டிசம்பர், செவ்வாய் - 09 மார்கழி


26 டிசம்பர், வியாழன் - 11 மார்கழி

26 ஜனவரி, வியாழன் - 12 தை

காலை 10:41 - 11:17


06 மார்ச், திங்கள் - 22 மாசி

காலை 10:32 - 11:08


23 ஏப்ரல், ஞாயிறு - 10 சித்திரை

காலை 08:54 - 09:30


04 ஜூன், ஞாயிறு - 21 வைகாசி

காலை 09:58 - 10:34


27 ஜூலை, வியாழன் - 11 ஆடி

காலை 07:44 - 08:20


23 ஆகஸ்ட், புதன் - 06 ஆவணி

காலை 07:23 - 07:59


28 அக்டோபர், சனி - 11 ஐப்பசி

காலை 07:44 - 08:20


24 நவம்பர், வெள்ளி - 08 கார்த்திகை

காலை 11:29 - 12:05

ஜனவரி

03 புதன் இரவு 06:05 முதல் 04 வியாழன் இரவு 07:47 வரை


18 வியாழன் அதிகாலை 03:17 முதல் 19 வெள்ளி நள்ளிரவு 01:26 வரை


பிப்ரவரி

02 வெள்ளி பிற்பகல் 12:41 முதல் 03 சனி பிற்பகல் 01:24 வரை


16 வெள்ளி மாலை 03:05 முதல் 17 சனி பிற்பகல் 01:52 வரை


மார்ச்

03 ஞாயிறு அதிகாலை 04:33 முதல் 04 திங்கள் அதிகாலை 04:09 வரை


17 ஞாயிறு அதிகாலை 03:33 முதல் 18 திங்கள் அதிகாலை 03:17 வரை


ஏப்ரல்

01 திங்கள் மாலை 05:09 முதல் 02 செவ்வாய் மாலை 03:49 வரை


15 திங்கள் மாலை 05:02 முதல் 16 செவ்வாய் மாலை 05:46 வரை


மே

01 புதன் அதிகாலை 03:11 முதல் 02 வியாழன் நள்ளிரவு 01:09 வரை


15 புதன் காலை 07:41 முதல் 16 வியாழன் காலை 09:06 வரை


ஜூன்

13 வியாழன் இரவு 10:45 முதல் 15 சனி நள்ளிரவு 12:46 வரை


28 வெள்ளி இரவு 06:25 முதல் 29 சனி மாலை 03:58 வரை


ஜூலை

13 சனி பிற்பகல் 02:14 முதல் 14 ஞாயிறு மாலை 04:02 வரை


28 ஞாயிறு நள்ளிரவு 01:26 முதல் 28 ஞாயிறு இரவு 11:11 வரை


ஆகஸ்ட்

12 திங்கள் அதிகாலை 05:10 முதல் 13 செவ்வாய் காலை 06:11 வரை


26 திங்கள் காலை 09:13 முதல் 27 செவ்வாய் காலை 07:30 வரை


செப்டம்பர்

10 செவ்வாய் இரவு 07:11 முதல் 11 புதன் இரவு 07:22 வரை


24 செவ்வாய் இரவு 06:50 முதல் 25 புதன் இரவு 05:55 வரை


அக்டோபர்

10 வியாழன் காலை 08:07 முதல் 11 வெள்ளி காலை 07:22 வரை


24 வியாழன் காலை 07:00 முதல் 25 வெள்ளி காலை 07:06 வரை


நவம்பர்

08 வெள்ளி இரவு 08:23 முதல் 09 சனி இரவு 06:50 வரை


22 வெள்ளி இரவு 10:31 முதல் 23 சனி இரவு 11:45 வரை


டிசம்பர்

08 ஞாயிறு காலை 07:53 முதல் 09 திங்கள் அதிகாலை 04:16 வரை


22 ஞாயிறு மாலை 04:51 முதல் 23 திங்கள் இரவு 06:48 வரை

 

ஜனவரி

04 வியாழன் இரவு 07:48 முதல் 05 வெள்ளி இரவு 09:04 வரை


19 வெள்ளி பிற்பகல் 01:27 முதல் 19 வெள்ளி இரவு 11:49 வரை


பிப்ரவரி

03 சனி பிற்பகல் 01:25 முதல் 04 ஞாயிறு பிற்பகல் 01:36 வரை


17 சனி பிற்பகல் 01:53 முதல் 18 ஞாயிறு பிற்பகல் 01:10 வரை


மார்ச்

04 திங்கள் அதிகாலை 04:10 முதல் 05 செவ்வாய் அதிகாலை 03:18 வரை


18 திங்கள் அதிகாலை 03:18 முதல் 19 செவ்வாய் அதிகாலை 03:33 வரை


ஏப்ரல்

02 செவ்வாய் பிற்பகல் 03:50 முதல் 03 புதன் பிற்பகல் 02:09 வரை


16 செவ்வாய் மாலை 05:47 முதல் 17 புதன் இரவு 06:59 வரை


மே

02 வியாழன் நள்ளிரவு 01:10 முதல் 02 வியாழன் இரவு 10:57 வரை


16 வியாழன் காலை 09:07 முதல் 17 வெள்ளி காலை 10:55 வரை


மே - ஜூன்

31 வெள்ளி காலை 08:53 முதல் 01 சனி காலை 06:28 வரை


ஜூன்

15 சனி நள்ளிரவு 12:47 முதல் 16 ஞாயிறு நள்ளிரவு 02:41 வரை


29 சனி மாலை 03:59 முதல் 30 ஞாயிறு பிற்பகல் 01:35 வரை


ஜூலை

14 ஞாயிறு மாலை 04:03 முதல் 15 திங்கள் மாலை 05:32 வரை


28 ஞாயிறு இரவு 11:12 முதல் 29 திங்கள் இரவு 09:11 வரை


ஆகஸ்ட்

13 செவ்வாய் காலை 06:12 முதல் 14 புதன் காலை 07:00 வரை


27 செவ்வாய் காலை 07:31 முதல் 28 புதன் காலை 06:10 வரை


செப்டம்பர்

11 புதன் இரவு 07:23 முதல் 12 வியாழன் இரவு 07:05 வரை


25 புதன் மாலை 05:56 முதல் 26 வியாழன் மாலை 05:30 வரை


அக்டோபர்

11 வெள்ளி காலை 07:23 முதல் 12 சனி காலை 06:08 வரை


25 வெள்ளி காலை 07:07 முதல் 26 சனி காலை 07:44 வரை


நவம்பர்

09 சனி இரவு 06:51 முதல் 10 ஞாயிறு மாலை 04:59 வரை


23 சனி இரவு 11:46 முதல் 25 திங்கள் நள்ளிரவு 01:21 வரை


டிசம்பர்

09 திங்கள் அதிகாலை 04:17 முதல் 10 செவ்வாய் நள்ளிரவு 03:32 வரை


23 திங்கள் மாலை 04:49 முதல் 24 செவ்வாய் இரவு 08:54 வரை

 

16 ஜனவரி, செவ்வாய் - 02 தை


17 ஜனவரி, புதன் - 03 தை


25 ஜனவரி, வியாழன் - 11 தை


31 ஜனவரி, புதன் - 17 தை


27 பிப்ரவரி, செவ்வாய் - 15 மாசி


28 பிப்ரவரி, புதன் - 16 மாசி


29 பிப்ரவரி, வியாழன் - 17 மாசி


19 மார்ச், செவ்வாய் - 06 பங்குனி


28 மார்ச், வியாழன் - 15 பங்குனி


1 ஏப்ரல், திங்கள் - 19 பங்குனி


19 ஏப்ரல், வெள்ளி - 06 சித்திரை


28 ஏப்ரல், ஞாயிறு - 15 சித்திரை


21 மே, செவ்வாய் - 08 வைகாசி


30 மே, வியாழன் - 17 வைகாசி


31 மே, வெள்ளி - 18 வைகாசி


15 ஜூன், சனி - 01 ஆனி


20 ஜூன், வியாழன் - 06 ஆனி


18 ஜூலை, வியாழன் - 02 ஆடி


26 ஜூலை, வெள்ளி - 10 ஆடி


5 ஆகஸ்ட், திங்கள் - 20 ஆடி


18 ஆகஸ்ட், ஞாயிறு - 02 ஆவணி


13 செப்டம்பர், வெள்ளி - 28 ஆவணி


2 அக்டோபர், புதன் - 16 புரட்டாசி


15 அக்டோபர், செவ்வாய் - 29 புரட்டாசி


22 அக்டோபர், செவ்வாய் - 05 ஐப்பசி


5 நவம்பர், செவ்வாய் - 19 ஐப்பசி


16 நவம்பர், சனி - 01 கார்த்திகை


18 நவம்பர், திங்கள் - 03 கார்த்திகை


2 டிசம்பர், திங்கள் - 17 கார்த்திகை


21 டிசம்பர், சனி - 06 மார்கழி


24 டிசம்பர், செவ்வாய் - 09 மார்கழி


26 டிசம்பர், வியாழன் - 11 மார்கழி

 

26 ஜனவரி, வெள்ளி - 12 தை

காலை 10:41 - 11:17


05 மார்ச், செவ்வாய் - 22 மாசி

காலை 10:32 - 11:08


23 ஏப்ரல், செவ்வாய் - 10 சித்திரை

காலை 08:54 - 09:30


03 ஜூன், திங்கள் - 21 வைகாசி

காலை 09:58 - 10:34


27 ஜூலை, சனி - 11 ஆடி

காலை 07:44 - 08:20


22 ஆகஸ்ட், வியாழன் - 06 ஆவணி

காலை 07:23 - 07:59


28 அக்டோபர், திங்கள் - 11 ஐப்பசி

காலை 07:44 - 08:20


23 நவம்பர், சனி - 08 கார்த்திகை

காலை 11:29 - 12:05